Ochrana osobných údajov

Ochrana a zásady spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov učastníkov projektu Babička zo susedstva (,,Projekt‘‘), s ktorými sme v kontakte, ale aj našich partnerov a podporovateľov je pre nás veľmi dôležitá. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako Aktivitka, o.z. spracúva osobné údaje a tiež aké sú Vaše práva.

Obsah:

______________________________________________________________________

Prevádzkovateľom je občianske združenie Aktvitka o.z., IČO: 51469481, sídlo: AKTIVITKA Studená 4504/19 82104 Bratislava, kontakt: info@babickazosusedstva.sk, 0903 452 451  (,,Aktivitka”), ktorý poveruje osobu zodpovednú za spracovanie údajov programu Babička zo susedstva Danielu Nemcovú (kontakt info@babickazosusedstva.sk, 0903 437 462) zmluvou o dobrovoľníctve.

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osoby. 

Vaše osobné údaje v Aktivitka spracovávame za účelom sprostredkovania kontaktu účastníkov v rámci Projektu. Osobné údaje taktiež spracovávame za účelom vedenia evidencie (informácie poskytnuté prostredníctvom dotazníkov).

V rámci svojej činnosti Aktivitka spracováva rôzne kategórie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníkov. Medzi tieto kategórie patria:

Kategória osobných údajov                          Účel spracovania                                                        Právny základ

Identifikačné údaje                      sprostredkovanie kontaktu účastníkov; vedenie evidencie.       Informovaný súhlas

Kontaktné údaje                        sprostredkovanie kontaktu účastníkov; vedenie evidencie          Informovaný súhlas


Vo všetkých prípadoch sme Vaše osobné údaje získali priamo od Vás, vyplnením dotazníka dostupného na našej webovej stránke alebo pri osobnom vyplnení dotazníka.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili prostredníctvom dotazníka pred začatím spracúvania. Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracovávať aj v prípade: 

K Vašim údajom má prístup Aktivitka a ňou poverené osoby, ktoré sa podieľajú na Projekte. Aktivitka neposkytuje osobné údaje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Aktivitke súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Aktivitky ako prevádzkovateľa. 

Sprostredkovatelia

Aktivitka môze v určitých prípadoch spracúvať  Vaše osobné údaje aj      prostredníctvom sprostredkovatelov. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Aktivitky ako prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia Aktivitky spracúvaju údaje tak, aby ich spracovávanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Okrem fyzickych osob, Aktivitka použiva aj technologické zdroje pri spracovaní osobnych udajov, a to:

Vaše osobné údaje spracovávame na území Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na (a) dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané a (b) plnenie zákonných povinností. 

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu. 

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: 

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail info@babickazosusedstva.sk .